Proizvodnja cementa

Tovarne cementa so običajno locirane na lokacijah, kjer je pomembno tržišče, še pogosteje pa, kjer so v bližini na razpolago zadostne količine surovin ustrezne kakovosti. To je pomembno s stališča zniževanja transportnih stroškov. V osnovi je proces proizvodnje cementa razdeljen v dve stopnji: v prvi se iz surovin proizvede klinker, v drugi pa se iz klinkerja z dodatki zmelje cement.

Glavni procesi v proizvodnji cementa so drobljenje, mletje in pečenje klinkerja pri visokih temperaturah. Začne se v kamnolomih, kjer se pridobiva osnovna surovina: mešanica apnenca z manjšimi deleži gline, običajno z miniranjem in odvozi. Naslednja faza v procesu je drobljenje surovine. Zdrobljeno in homogenizirano surovino se nato melje v fin, cementu podoben prah. Med mletjem je potrebno s primernimi dodatki doseči ustrezno sestavo surovinske moke za proizvodnjo klinkerja.

Proces pečenja klinkerja je tisti del proizvodnega procesa, ki je energetsko najbolj potrošen, saj poteka pri temperaturah od 1450 do 1500 °C in s temperaturo od 1900 do 2000 °C v plamenu oz. plinski fazi. Pri tem se tvorijo klinkerjevi minerali tri kalcijev silikat C3S – alit, dikalcijev silikat C2S – belit, trikalcijev aluminat C3A in tetra kalcijev aluminat ferit C4AF. Te snovi so »zaslužne«, da se v betonu po reakciji z vodo tvorijo trdni, stabilni in trajni produkti, ki dajejo betonu vsem poznane karakteristične lastnosti. Klinker se nato z dodatki, kot so plavžna žlindra, apnenec, naravni ali umetni pucolani, silicijski in kalcijski elektrofilterski pepeli, amorfna kremenica in alternativne surovine, zmelje v fin homogen prah - cement. Med mletjem cementa je potrebno obvezno dodati okoli 5% naravnega ali drugega gipsa, ki služi kot regulator vezanja. Brez dodatka gipsa bi cement prehitro vezal.

Cement se nato odpremi do porabnikov in vmesnih skladišč v vrečah ali v razsutem stanju z železniškimi vagoni ali s kamioni.

Za dosego visokih temperatur v rotacijski peči se lahko uporabljajo različni energenti od naravnih (zemeljski plin, premog, petrolkoks, kurilno olje) do raznih odpadkov, ki se uporabljajo kot alternativna goriva.

 

Tehnološka shema - Salonit Anhovo

Tehnološka shema - Lafarge Cement Trbovlje