Okolje

Emisije v proizvodnji cementa

Proizvodnja cementa je energetsko zelo zahteven proces, v katerem se procesirajo velike količine materialov. Večina porabljene energije je toplotna energija, ki jo v proces vnašamo z gorivi. Glavna izhoda iz termičnega dela procesa sta klinker kot polproizvod za proizvodnjo cementa in CO2 , obenem pa nastanejo tudi nekatere druge emisije, na primer ogljikov monoksid, dušikovi oksidi, žveplov dioksid, prah ter druge snovi v manjših količinah. CO2 nastaja predvsem kot produkt razpada kalcijevega in magnezijevega karbonata v okside in ogljikov dioksid ter pri gorenju primarnih in sekundarnih energentov. Sistem peči zapušča skozi glavni dimnik.

V ostalih delih procesa, na primer v fazah mletja, priprave surovin, drobljenja, skladiščenja itd., se v glavnem srečujemo z emisijami prašnih delcev.

Moderni tehnološki procesi so urejeni tako, da so vplivi na okolje čim manjši, zato so na vseh izpustih vgrajeni filtri, ki odstranjujejo prašne delce ter nekatera druga onesnaževala. V primeru da s tovrstnimi napravami ter učinkovitim vodenjem procesa ne moremo znižati emisij po dovoljene meje, je nujno v sistem uvesti nekatere dodatne tehnike za čiščenje dimnih plinov. Takšne tehnike opisuje referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnikah za cementarne (Best Available Techniques), ki spada v sklop zahtev za pridobitev integralnih okoljevarstvenih (tako imenovanih IPPC – Integral Pollution, Prevention and Control) dovoljenj. IPPC dovoljenje lahko pridobi le cementarna, ki je skladna z zahtevami zakonodaje in dosega takšne emisije, kot jih omogočajo najboljše razpoložljive tehnike (BAT).

V proizvodnji cementa ni odpadnih produktov, saj se vse, kar med procesom nastaja, vrača nazaj v proces in vgradi v končni proizvod.

Zelo pomembno je, da cementarna izvaja vse predpisane monitoringe emisij, ki jih ureja okoljska zakonodaja. Meritve emisij v zrak so regulirane z več predpisi, ki veljajo za različne pogoje obratovanja. Pomembno je, da so emisije parametrov, ki nastajajo v količinah nad predvidenimi masnimi pretoki v zrak, merjene kontinuirano. Ostale parametre pa zunanji pooblaščeni izvajalci merijo v predpisanih periodah, npr. enkrat ali dvakrat letno.

Zmanjševanje emisij CO2

Že v letu 2005 je Evropska skupnost zastavila program za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov z uvedbo trgovanja s pravicami do emisij. Na ta način se poskuša stimulirati upravljavce naprav, ki so veliki »proizvajalci« CO2, v zniževanje le-teh. Cementarne lahko to storijo s stalnim vlaganjem v nove tehnologije, ki omogočajo večje izkoristke, ter z uporabo odpadkov kot alternativnih energentov, predvsem biomase, ki nadomeščajo naravne vire energentov.

Cementarne so kot veliki »proizvajalci« toplogrednih plinov zavezani k uporabi BAT tehnologij, to pomeni najboljših razpoložljivih tehnologij (Best Available Technique), ki jih predpisuje IPPC dovoljenje (Integral Polution Prevention and Control), ki je pogoj, da cementarne lahko obratujejo.