Razvrstitev in označevanje cementa

Xi

Xi dražilno

DRAŽILNO 

R 36/37/38      Draži oči, kožo in dihala.
R 43               Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
S 2                 Hraniti izven dosega otrok.
S 22               Ne vdihovati prahu.
S 24/25          Preprečiti stik s kožo in očmi.
S 26              Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S 36/37/39     Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
S 46              Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Podrobnejše informacije so na voljo v varnostnih listih, ki ji mora za vsak posamezen proizvod izdelati proizvajalec.

Šestvalentni krom v cementu  

Priloga XVII Uredbe REACH, EC 1907/2006 omejuje vsebnost šest valentnega vodotopnega kroma v cementu: »Cement in pripravki, ki vsebujejo cement, se, razen za uporabo v nadzorovanih zaprtih in v celoti avtomatiziranih procesih, ne smejo  uporabljati ali dajati v promet, če v hidratizirani obliki vsebujejo več kot 0,0002 % topnega kroma VI računano na skupno suho težo cementa. Za doseganje te zahteve morajo proizvajalci cementa šest valentni krom reducirati, za kar navadno uporabljajo železove ali kositrove sulfate ali pa antimonov oksid.      

Več informacij:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

nazaj