Standardi

Skladno z evropsko smernico o gradbenih proizvodih (89/106/EEC) tudi slovenski Zakon o gradbenih proizvodih (Ur.l. RS 52/2000) oz. podzakonski akt predpisuje za običajne cemente uporabo harmoniziranega standarda SIST EN 197-1 Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente. Za zidarski cement se uporablja standard SIST EN 413-1 Zidarski cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti.

Standardi za cemente so harmonizirani evropski standardi, kar pomeni, da so usklajeni med članicami EU, objavljeni s strani CEN-a, Evropskega komiteja za standardizacijo. Vse države članice so zavezane te standarde objaviti ter predpisati njihovo obvezno uporabo v nacionalnih podzakonskih aktih. V Sloveniji je to Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih, ki jo izdaja Ministrstvo za gospodarstvo in se objavlja v glavnem dvakrat na leto. Za začetek obvezne uporabe odredba določa tudi prehodno obdobje, običajno eno leto, kar omogoča uporabnikom, da se lahko prilagodijo na spremembe.       

nazaj